New Blog Post: 2-Part Epoxy Paste Protects 69 Rail Tanks

Belzona Logo

New Blog Post: 2-Part Epoxy Paste Protects 69 Rail Tanks

In our latest blog post, we showcase an impressive Belzona application where the 2-part epoxy paste, Belzona 1111 (Super Metal), was used to protect 69 rai tanks against corrosion at an open-pit Coal Mine.  

Read more here.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay