Hiển thị tất cả 8 kết quả

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1111 (Super Metal)

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1121 (Super XL-Metal)

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1131 (Bearing Metal)

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1161 (Super UW-Metal)

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1212

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1221 (Super E-Metal)

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

Hợp chất sửa chữa / xây dựng lại kim loại

Belzona 1511 (Super HT-Metal)

Chat hỗ trợ
Chat ngay